Nice-Cara Black Porcelain slab 800*1400*6mm Polish